2 thoughts on “XE BUYT PHUC GIA KHANG OK

  1. Đây là sự lừa đảo . của cán bộ giao thông vận tải. Chính là ăn cướp có tổ chức. Hoan hô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *