22 thoughts on “Vũ Hà Nổi Điên Khi Phát Hiện Đàm Vĩnh Hưng Cho Đồ Khải Đăng

  1. Thích qoại chửi DVH lắm lắm🗯 🗯 🗯 🗯 🗯 🗯 👏👏👏👏👏👏👏👏👏😋😋😋😋😋

  2. Trời et chị nay thật sự trưởng thành. Lâu ko ghé thăm chị và máy bé. Rãnh về thăm chị và bé nhé. Chúng nhắc em hoài #Khải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *