Effect: BacHa97

Pinyin:
Wǔhòu yángguāng nuǎn nuǎn de mànyánzhe dōngjì
làngmàn de kōngqì túrán xièhòu nǐ
wǒ yǒu gè xiǎo mìmì tōutōu gàosù nǐ
qíshí ài yǒu yǐnlì shì zhǐ wǒ hé nǐ

nǐ shǎ shǎ de mèilì hǎoxiào yòu hǎoqì
zǒng néng zhuā zhù wǒ de qíngxù
wǒ zài nǐ huái lǐ hàixiū de biǎoqíng
què yòu kěyǐ ràng wǒ tèbié de ānxīn

měitiān yībiàn wǒ xiǎng nǐ xìngfú dǎkǎ de pínlǜ
zhè shì làngmàn de guījǔ kuàilè bǎo zhì wúxiàn qí
hái yǒu yībiàn wǒ ài nǐ bù nénggòu wàngjì
zhè shì guānyú ài zuìměi de dìnglǜ

wǔhòu yángguāng nuǎn nuǎn de mànyánzhe dōngjì
làngmàn de kōngqì túrán xièhòu nǐ
wǒ yǒu gè xiǎo mìmì tōutōu gàosù nǐ
qíshí ài yǒu yǐnlì shì zhǐ wǒ hé nǐ

nǐ shǎ shǎ de mèilì hǎoxiào yòu hǎoqì
zǒng néng zhuā zhù wǒ de qíngxù
wǒ zài nǐ huái lǐ hàixiū de biǎoqíng
què yòu kěyǐ ràng wǒ tèbié de ānxīn

měitiān yībiàn wǒ xiǎng nǐ xìngfú dǎkǎ de pínlǜ
zhè shì làngmàn de guījǔ kuàilè bǎo zhì wúxiàn qí
hái yǒu yībiàn wǒ ài nǐ bù nénggòu wàngjì
zhè shì guānyú ài zuìměi de dìnglǜ

měitiān yībiàn wǒ xiǎng nǐ xìngfú dǎkǎ de pínlǜ
zhè shì làngmàn de guījǔ kuàilè bǎo zhì wúxiàn qí
hái yǒu yībiàn wǒ ài nǐ bù nénggòu wàngjì
zhè shì guānyú ài zuìměi de dìnglǜ

#tìnhyêucólựchút #aương #阿泱 #愛有引力

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Giáo Dục: https://keshadaily.com/category/giao-duc

5 thoughts on “[Vietsub-Pinyin] Tình Yêu Có Lực Hút- A Ương| 阿泱 – 愛有引力

  1. Cậu giống như nam châm còn tôi thì như một thanh sắt nhỏ bé, bị thu hút bởi cậu… Nhưng tiếc nỗi rằng cậu không biết.

    * Huyết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *