22 thoughts on “[TUYỀN CHẾ #59] Nhạc chế Duyên phận – Ở nhà chồng nuôi

  1. …Chưa đi làm dâu , có lo gì đâu ,ở nhà thì cơm cha áo mẹ . Hôm nay làm dâu hầu cho người ta , sao người ta vẫn chẳng ai hiểu được ta ? Xưa cha mẹ lo đến nay theo người dưng , mới thương mẹ cha như thế nào. Không nuôi ngày nao mà lo cho người ta hơn là mẹ cha . Bất công quá vậy ta? Bởi vậy con gái khi đã chọn yêu ai . Thì người ta thương phải biết thương cha mẹ của mình . Đã đi làm dâu , làm dâu cho xứng . Nhà nào tốt nết ta mới ưng đi làm dâu . Bước theo người dưng thì chọn nơi xứng để đời không phí công dưỡng nuôi của mẹ cha .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *