4 thoughts on “Trung drum báo trống (Fill) điệu Disco – Luyện ký âm số 3. Video 268

  1. Hay và dễ hiểu thầy ơi. Thày dạy cách bão trống dissco liên 4 mocz kép đi thầy. Cái này e ngu quá. Tay chân ko lanh lẹ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *