6 thoughts on “Thuế thu nhập cá nhân là gì? [ACCA F6 Vietnam – Chủ đề "PIT"]

  1. Ngày sưa chửi chế độ cũ là thuế định. Thuế điền. ? Còn bây giờ thì sao. ? Bây giờ quá thể thuế có cả thuế đi ỉa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *