Cơ sở để tìm hiểu và đánh giá công ty đó có đáng để bạn đầu tư cổ phiểu hay không, giá cổ phiếu như vậy có đủ rẻ không là báo cáo tài chính doanh nghiệp.
Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp dựa trên:
+ Bảng cân đối kế toán
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Truy cập để tìm hiểu chi tiết, mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://keshadaily.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *