4 thoughts on “Siêu phẩm một thời của Thánh Ham Hát càng quét sạch 13 tỉnh Miền Tây

  1. Giờ đây Gia Bin đang nhớ THH. K có THH chắc mấy ai biết tới Gia Bin và ngược lại. K có Gia Bin lăng xê chả ai biết THH là ai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *