Sách Phân tích báo cáo tài chính TS. Phan Đức Dũng mới nhất.
Các bạn có thể đặt mua sách tại

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH LÝ THUYẾT, BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI (PHAN ĐỨC DŨNG)

MỤC LỤC
Chương 1: Tổng quan về báo cáo tài chính
Chương 2: Các phương pháp kỹ thuật sử dụng chủ yếu
Chương 4: Phân tích khái quát tình hình tài chính
Chương 5: Phân tích khả năng thanh toán
Chương 6: Phân tích hiệu quả hoạt động
Chương 7: Phân tích tình hình đầu tư và cơ cấu tài chính
Chương 8: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
Chương 9: Phân tích khả năng sinh lời
Chương 10: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ, sách phân tích báo cáo tài chính.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://keshadaily.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *