12 thoughts on “Quyết toán thuế và tối ưu thuế | Bài 1 – TỔNG QUAN

  1. Khóa học này bao gồm 10 bài, trong đó 7 bài học nghiệp vụ và 3 bài học thực hành ứng dụng, bao gồm các ứng dụng về kỹ năng lập báo cáo quyết toán trên phần mềm, kỹ năng sử dụng bộ mẫu tài liệu, kỹ năng xử lý hóa đơn + hạch toán chi tiết các nghiệp khó. Hàng tháng, các chính sách mới sẽ được cập nhật vào bài học. Đăng ký học tại: [email protected] | 08 3878 3881

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *