3 thoughts on “Qui trình thả ốc hương giống xuống ao

  1. Cho e xin fb để tìm hiểu về nuôi ốc hương và cho e hỏi giống này về biển tra vinh mk nuôi đc không ak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *