12 thoughts on “Phân tích Báo cáo tài chính Doanh nghiệp: Hướng dẫn học cách đọc và hiểu 1

  1. Video giới thiệu sườn bài cho chúng ta biết để phân tích, chứ không có lợi ích và không sử dụng được gì 

  2. phải là có 4 báo cáo tài chính chứ nhỉ: bảng cân đối kế toán; lưu chuyển tiền tệ; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng thuyết minh báo cáo tài chính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *