───────────HaruSakura_Music─────────────
☆ – Follow me:
Facebook:
Youtube:

Main Youtube channel:

───────────────────────────────────────

♥ Song information ♥
Author: Phạm Tiến Duật
Name of the song: Tiểu Đội Xe Không Kính
lyrics:
Vietnamese:
Không có kính không phải vì xe không có kính,
Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi.
Không có kính không phải vì xe không có kính,
Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi.
Ung dung buổn lái ta ngồi,
Nhìn đất, nhìn trời, mà nhìn thẳng.
Nhìn thấy gió vào xoa thôi mắt đắng
Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim
Nhìn thấy sao trời đột ngột cánh chim
Như sa như ùa vào buồn lái
Không có kính xe chạy trời mưa nên ướt áo
Mưa dội mưa tuôn như đứng giữa trời
Không có kính xe chạy trời mưa nên ướt áo
Mưa dội mưa tuôn như tôi đứng giữa trời
Chưa cần thay, đường lái còn dài
Mưa ngừng, gió lùa khô mau thôi
Những chiếc xe từ trong bom rơi
Đã về đây họp thành tiểu đội
Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời
Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy
Võng mắc chông chênh bên đường xe chạy
Lại đi, lại đi, lại đi trời xanh thêm
Không có kính cho dù thùng xe ta có xước
Không đèn không mui xe vẫn không dừng
Xe vẫn cứ đi vì miền Nam ta phía trước:
Chỉ cần trong xe ta có một trái tim
Chỉ cần trong xe ta có một trái tim

English:

No glasses, not because cars don’t have glasses,
The bomb shook the glass and shattered.
No glasses, not because cars don’t have glasses,
The bomb shook the glass and shattered.
Cavalry drove us to sit,
Looking at the earth, looking at the sky, but looking straight.
Seeing the wind rub rubbed bitter eyes
See the road running straight to the heart
See the stars of the bird suddenly
As sa rush into sad driving
There is no car glass running in the rain so the shirt is wet
The rain rained like standing in the sky
There is no car glass running in the rain so the shirt is wet
Rains poured down like I stood in the sky
No need to change, the drive is long
The rain stopped, the drafts dried quickly
The cars from the bomb fall
Come here to form a platoon
Hoang Cam Kitchen is built in the sky
Chung chopsticks means family
Hammock unsteady on the road
Again, again, blue sky
There is no glass even if the trunk is scratched
No lights or no hood
The car is still going for our South front:
Just in the car we have a heart
Just in the car we have a heart
───────────────────────────────────────
If you have any questions about the song, please contact me at the address
Facebook:
-Arigatou ~~
────────────
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊★ Subscribe ~
┊ ┊ ☆HaruSakura
┊ ★ music
☆ Thanks ~
───────────HaruSakura_Music─────────────
☆ – Theo giõi mình :
Facebook
Youtube :

kênh Youtube chính:
───────────────────────────────────────

♥Thông tin bài hát♥
Tác giả: Phạm Tiến Duật
Tên bài hát: Tiểu Đội Xe Không Kính
lời nhạc:

Không có kính không phải vì xe không có kính,
Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi.
Không có kính không phải vì xe không có kính,
Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi.
Ung dung buổn lái ta ngồi,
Nhìn đất, nhìn trời, mà nhìn thẳng.
Nhìn thấy gió vào xoa thôi mắt đắng
Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim
Nhìn thấy sao trời đột ngột cánh chim
Như sa như ùa vào buồn lái
Không có kính xe chạy trời mưa nên ướt áo
Mưa dội mưa tuôn như đứng giữa trời
Không có kính xe chạy trời mưa nên ướt áo
Mưa dội mưa tuôn như tôi đứng giữa trời
Chưa cần thay, đường lái còn dài
Mưa ngừng, gió lùa khô mau thôi
Những chiếc xe từ trong bom rơi
Đã về đây họp thành tiểu đội
Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời
Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy
Võng mắc chông chênh bên đường xe chạy
Lại đi, lại đi, lại đi trời xanh thêm
Không có kính cho dù thùng xe ta có xước
Không đèn không mui xe vẫn không dừng
Xe vẫn cứ đi vì miền Nam ta phía trước:
Chỉ cần trong xe ta có một trái tim
Chỉ cần trong xe ta có một trái tim
───────────────────────────────────────
Nếu có thắc mắc gì về bài hát , hãy liên hệ với tôi qua địa chỉ
Facebook:
-Arigatou~~
────────────
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★Subscribe~
┊ ┊ ☆HaruSakura_Music
┊ ★music
☆Thanks ~

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Thông Tin và Truyền Thông: https://keshadaily.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

2 thoughts on “Phạm Tiến Duật – Tiểu Đội Xe Không Kính ( fleet of glassless vehicles)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *