8 thoughts on “PGHH BAC HAI THO NGHI VAN giao ly 13 dia 1

  1. Cám ơn Bác Hai.các ơn các vị chia sẻ.chúc mọi người thân tâm an lac.
    Phật Có Ngũ Giới Qui Tam.
    Giáo Truyền Tám Vạn Bốn Ngàn Pháp Môn.
    Hòa Thân Khẩu Ý Trường Tồn.
    Hảo Dùng Lục Tự Mở Hồn Thông Thiên.

  2. Ước gì còn bác hai thì mình được nghe bác giảng lời của Đức Thầy cho mình nghe. Vì có khi mình hiểu chưa tới ý của Tổ Thầy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *