11 thoughts on “Nuôi dế cơm sinh sản

  1. Dế cơm đào hang sâu lắm, nuôi 4 con trong 1 can nó sẽ cắn nhau chết, ngăn kiểu đó cũng như không. Bạn này nuôi sai kỹ thuật rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *