13 thoughts on “Nuôi dế cơm đẻ trong xô nhựa 2019

  1. Ở mình nay mua dế vát cuốc đi đào tý là nhậu mệt. Nuôi dế cơm này 1 thùng bỏ 7 trống 8 mái ak. Ví dụ mình bỏ 10 mái 3 trống hoặc 4 trống vậy nó có đẻ ko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *