7 thoughts on “Nuôi cá Koi trong chậu kiểng 🐠🐠🐠

  1. Khi cá bị bệnh hoặc khó chịu vì nồng độ amoniac, nitric gia tăng chúng sẽ nhảy ra ngoài là điều chắc chắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *