8 thoughts on “Nông Nghiệp Hoàng Anh Gia Lai (HNG) – Chăn Nuôi Bò Thịt

  1. This is my dream.. Tôi rất thích , ước gì được làm việc và học tập kinh nghiệm ở đây. Có ai có địa chỉ cho mình xin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *