41 thoughts on “Nhạc sàn- phim hành động hay Hơn 500 ngàn lượt coi :D

  1. Đánh nhau vui vãi, nhưng mà hư cấu quá, tại sao 1 thằng đánh cả lũ đứng nhìn vậy. BT là cả lũ nhảy vào hội đồng chứ làm gì mà cứ 1, 1 lao vào vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *