5 thoughts on “Nhạc Chế Phúc XO – Không nghe không biết vì sao bị bắt!

  1. Sống với xã hội cộng sản mà hay khoe vàng là tự hại mình, còn hay nổ láo là tự giết mình .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *