7 thoughts on “NÂNG CẤP HTKK 3.8.2 (NGÀY 23/3/2018) ĐỂ GỬI BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO THÔNG TƯ 133

  1. Cho minh hỏi tại sao khi gưi Quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN thì cơ quan thuế thì báo không chấp nhận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *