7 thoughts on “Một cách chơi có nhiều biến thể. (Thực hành).162

  1. Chờ chữ "nhưng" của ca sĩ muốn hóa đá luôn. Nhưng "tình yêu" thì phang vào ngay giữa câu báo. Thích mấy pha thắng lại của Thầy ghê.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *