Phân phối là một trong 4P cốt lõi của marketing mix (product, price, promotion, place). Đây cũng là con đường ngắn nhất để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Tìm hiểu về quản trị hệ thống phân phối tại: http:/mobiwork.vn, chiến lược marketing mix của coca cola.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Thông Tin và Truyền Thông: https://keshadaily.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *