47 thoughts on “Giới thiệu lô me phôi đẹp

  1. Xem phôi mà ghiền . lần đầu thấy phôi đa dạng . rất độc đáo .nuôi tương lai không cần bàn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *