4 thoughts on “Excel Xây dựng – Bài 11: Tạo Header & Footer Page Setup

  1. Anh ơi có cách nào lập tại dòng tiêu đề cho từng dòng không anh. Vd bảng tính có 100 dòng mình chỉnh lập lại tiêu đề cho 100 dòng đó ko anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *