16 thoughts on “Điệu Vọng kim lang (Nỗi oan hoàng hậu)

  1. Trời ơi toàn dân Nguyên quốc ra sao nếu Đông cung ngài mạng vong thảm gian san vương sầu nguy nan, tìm phương nào cho người bình an. Chắc Đông Mai xa lìa dương gian.

  2. Thương ấu quân còn thơ, bỗng nhiên bơ vơ lạc loài. Ác gian lộng hành người tâm lành khó mong bình an. Ham đỉnh chung son vàng đành hại đời thứ phi Phượng Quyên. Nhưng còn lưu truyền kế thừa vương gia, cũng không thương tình, ngầm sai tôi phải ra tay. Giết đi dứt căn tuyệt dòng lòng dạ nào bất trung cùng vua. Nữ nhi chắc cam chôn đời vì cãi lời chánh cung Ngọc Dung. Nín đi ngài, nín đi ngài…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *