One thought on “DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH AN NINH Ở TỊNH THẤT BỒNG LAI 5 CHÚ TIỂU THÁCH THỨC DANH HÀI

  1. Đúng là bản chất độc quyền của VN mà không nước nào đụng hàng.lúc người ta cần sự can thiệp và cứu giúp khi người gặp nạn người thì bỏ người đổ máu thì mới cang thiệp đó là đặt màu xà bát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *