මේක නම් සුපිරි එලකිරි NONSTOP එකක් අහලම බලන්ඩෝ
ඔන්න දෝරා වෙනස්ම ජාතියේ Nonstop එකක් ගෙනවා
අහල බලන්න ඔයා ආසම සංගීත කණ්ඩායමත් මෙතන තියෙනවද කියලා
ඔයාලා ආසම සංගීත කණ්ඩායම Comment කරන් යන්නෝ
Dhoora Band Youtube Channel 1 Subscribe කරන් යන්නෝ
DHOORA – Contact +9471 2930117
Art of Trending Music

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm ca khúc Nhạc Sàn (Remix): https://keshadaily.com/category/nhac-san-remix

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *