8 thoughts on “Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 🌏🌐 Cổ đông có ý kiến chất vấn HĐQT và trả lời .

  1. Rất nhiều thông tin cho các cổ đông mà không có điều kiện đến dự họp.

  2. Cám ơn kênh đã quay trực tiếp để những người ở xa như mình không về dự họp được vẫn nắm được thông tin chi tiết từ ban lãnh đạo công ty .

  3. Cám ơn kênh đã quay trực tiếp để những người ở xa như mình không về dự họp được vẫn nắm được thông tin chi tiết từ ban lãnh đạo công ty .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *