Bố Là Tất Cả – Xúc Xắc Xúc xẻ | LK Nhạc Thiếu Nhi Remix
Xúc xắc xúc xẻ, năm mới năm mẻ, nhà nào con thức mở cửa cho chúng tôi
Xúc xắc xúc xẻ, năm mới năm mẻ, nhà nào còn thức mở cửa cho chúng tôi
Bước lên giường cao thấy đôi rồng ấp
Bước xuống giường thấp thấy đôi rồng chầu
Bước ra đằng sau thấy nhà ngói lợp.
Voi ông còn buộc, ngựa ông còn cầm
Ông sống một trăm linh năm tuổi lẻ
Vợ ông sanh đẻ đứa con tốt lành

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiếu Nhi: https://keshadaily.com/category/nhac-thieu-nhi

One thought on “CON HEO ĐẤT – Xúc Xắc Xúc xẻ | LK Nhạc Thiếu Nhi Remix

  1. Xúc xắc xúc xẻ, năm mới năm mẻ, nhà nào con thức mở cửa cho chúng tôi

    Xúc xắc xúc xẻ, năm mới năm mẻ, nhà nào còn thức mở cửa cho chúng tôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *