4 thoughts on “Chiến lược kinh doanh – MyGo có gì để cạnh tranh với Grab, Be, Go Viet?

  1. Không biết Mygo có đòi truy cập vào tất cả dữ liệu cá nhân trong điện thoại như rap không nữa .tôi nghĩ rap nó là gian điệp .nó lấy thông tin cá nhân để ban cho china

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *