2 thoughts on “cách vào chậu, và chăm sóc cây bonsai của chu như thế nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *