8 thoughts on “Bộ âm thanh technic nghe “BOLERO” quá ngọt LH xuân Đỉnh 0395727582

  1. Kiếm luôn giúp tôi đầu đọc ghép cho hợp với bộ này nhé? Xong để cho tôi lấy nhé, Trung 0356067109 ở Hà đông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *