5 thoughts on “Bass đập quá đã , thích chơi nhạc sàn hãy chọn củ này , BM 25cm củ từ 190 coil 76 . 0966667764

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *