Ngày 27 tháng 3 Canh Thìn (6g. sáng) (dl: 04/5/1940)

“Tìm ngọc báu, non trèo, biển lặn
Kiếm châu lành, dãi nắng dầm sương
Đạo cao phải học mới tường
Minh mông biển rộng, khó lường, khôn đong”
[Chuyển Mê số 8, vé 76]
DÕNG, con nghe Thầy dạy:

1.- Con tìm ngọc báu non trèo
Cùng nơi biển lặn, tùy theo chỗ làm
Châu lành, của báu biết ham
Ham thì chịu khó, khó làm ra nên
2.- Dầm sương, dãi nắng cho bền
Đó là khổ hạnh đừng rên, đừng phiền
Hai điều gọi món quí riêng
Chớ kỳ trung hiệp, đạo hiền – đức thông
3.- Đạo cao lòng sáng suốt lòng
Phải nhờ có học, dày công mới thành
Minh mông rộng lớn thế tình
Tỷ hình như biển, khó bình khó đo
4.- Châu lành, ngọc báu Thầy cho
Đó là đạo đức lý do lòng người
Dầm sương, dãi nắng cuộc đời
Đó là ấm lạnh, theo thời đổi thay
5.- Dầm suy, dãi nghĩ thấy hoài
Con người hằng có, lúc vầy lúc kia
Non trèo, biển lặn lạc bi
Đó là ngụ ý, xét vì thấp cao
6.- Bất câu tâm tánh hạng nào
Muốn dò cho tột, Đạo mầu phải thông
Hữu hình là chỗ biển đông
Gió xao sóng dợn, lớn ròng đục trong
7.- Đạo cao là nghiệm xét phòng
Rõ điều cao hạ tồn vong không lầm
Châu lành, ngọc báu diệu thâm
Đó là chỗ sáng, gọi tâm minh thần
8.- Con ôi! Ai cũng ở trần
Muốn tìm vật báu, phải cần tự tân
Đặng do theo mới đi lần
Mới là mới học, mới gần mới xa
9.- Mới học là mới tập hòa
Mới gần Chơn lý, đó là thuận qui
Mới xa lánh bọn A tỳ
Thì trong ba mới, dễ gì đó con
10.- Muốn theo mới đó cho tròn
Thì con phải mới, phận con hằng ngày
Mỗi điều Thầy dặn, Thầy sai
Nhớ làm đừng trễ, chớ mài miệt chơi
11.- Để tâm cho trọn Đạo Trời
Đó là con mới, hơn người thế gian
Non trèo, biển lặn thở than
Thì trong chỗ mới, thấy càng rộng xa
12.- Dầm sương, dãi nắng đây là
Là khi nóng giận, hoặc là lúc vui
Xét ra cho rõ hai mùi
Thì tâm phải định, ngày nguôi bớt lần
13.- Ấy là thân tự tĩnh thân
Chớ nên chác giận, cũng đừng quên vui
Để lòng thông thả tới lui
Là do lời đạo đức nơi tinh thần
14.- Từ đây chỗ sáng thấy lần
Tự nhiên điễn huệ, phát thần tợ châu
Chí bền thì cũng chẳng lâu
Lòng mê giải đải, đáo đầu chịu hư.◙
ĐƯỢC, bài nầy con giao lại HOA đặng đọc cho Dõng nghe rồi buộc nó phải đem trình cho CA coi, đặng in ra để dành dạy đạo, rồi ấn chứng trả cho Dõng 1 bổn.◙
(Giám sanh DÕNG, ở Tòa Thánh)
——————————-
Nguồn: ĐCL.40/152*.
—————

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Giải Trí: https://keshadaily.com/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *